Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep hewti.pl

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa;

 2. Sklep internetowy lub Sklep –  serwis internetowy dostępny pod http://chcemyto.com.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego chcemyto.com.pl ;

 4. Konsument konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego ;

 5. Umowy sprzedaży na odległość lub Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych zawierana pomiędzy właścicielem Sklepu, a Klientem za pośrednictwem www.hewti.pl ;

 6. Towar – produkt znajdujący się w ofercie Sklepu ;

 7. Cena – cena za dany Towar, podana na stronie internetowej www.hewti.pl, będąca ceną brutto;

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Właścicielem Sklepu jest: FROST Iwona Jankowska, Podgórze, ul. Łomżyńska 7, 18-400 Łomża, NIP: 718-20-18-161, REGON: 362674175. Numer telefonu do Sklepu to: 500-665-010 Adres mailowy sklepu to biuro@hewti.pl

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 4. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 5. W trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu i, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies. Warunkiem koniecznym poprawnego korzystania ze strony internetowej Sklepu jest poprawne konfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.

 6. Sklep nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego, sprzętu i oprogramowania komputerowego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności

 7. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy sprzedaży oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji transakcji określonej zawartą Umową sprzedaży, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

 8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Wysokością Ceny wiążącą dla stron jest wysokość ceny, po której klient zamówił towar w złożonym Zamówieniu.

 9. Podane na stronie internetowej www.hewti.pl ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

 10. Sprzedawca jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług. Dostawa towarów lub świadczenie usługi zwolnione są z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami.)

 11. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

§3

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

 4. Najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sklep informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport i dodatkowe płatności.

 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w e-mailu przysłanym Klientowi przez Sklep. E-mail zawierać będzie również informacje o terminie realizacji oraz ostatecznym koszcie zamówienia.

§4

Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) odbiór osobisty w Łomży – zapłata gotówką przy odbiorze Towaru.

b) przelewem – Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym mbank 42 1140 2004 0000 3902 7588 4238 wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,

c) płatność elektroniczna – dokonywana za pomocą systemu płatności znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

 1. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 2. Jeżeli z danym sposobem płatności wiążę się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.

 3. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za Zamówienia w ciągu 7 dni, od daty zawarcia Umowy sprzedaży. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty, Zamówienie wygasa.

 4. W przypadku zakupu Towarów sprawdzanych na zamówienie oraz będących Towarami o znacznej wartości, Sklep zastrzega sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania Umowy sprzedaży, wpłacona zaliczka zostanie Klientowi zwrócona.

§5

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sklepu lub udostępnia do odbioru osobistego przez klienta na terenie Łomży.

 2. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia.

 3. Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie, poprzez formularz zamówienia.

 4. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów, najpóźniej na początku składania zamówienia.


§6

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (rachunek, faktura).

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres FROST Iwona Jankowska, Podgórze, ul. Łomżyńska 7, 18-400 Łomża.

 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient, mający status Konsumenta, ma prawo odstąpienia od umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia od objęcia przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią Produktu w posiadanie, w przypadku wielu rzeczy które są dostarczane osobno partami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest każdorazowo załączany do zamówionej rzeczy.

 4. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz.
  Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:
  – Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  – Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  – Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust. 1-5 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o:
  świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8

Odpowiedzialność za wady Towaru

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona.

 3. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i jest ograniczona jedynie do wartości zamówienia.

§9

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§10

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 3. W razie wszelkich sporów wynikłych z korzystania z usług Sklepu, sądem właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ta strona korzysta z plików cookie („ciasteczka”). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Kliknij „więcej” aby dowiedzieć się informacji na temat cookies.

Polityka cookies

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
1.1 cookies „sesyjne” lub „tymczasowe”, które są związane z sesją i są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wyjścia z witryny internetowej;
1.2. cookies „trwałe”, które pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika);
1.3. cookies podmiotów zewnętrznych (third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem internetowym.
2. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach :
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
6. Administrator Danych Osobowych przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.